REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: qannaq.pl

Sprzedającym/ Usługodawcą jest firma VITAE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ADRES SIEDZIBY

kraj

POLSKA

województwo

MAZOWIECKIE

powiat

m. st. Warszawa

gmina

Wola

miejscowość

Warszawa

kod pocztowy

00-895

miejscowość poczty

Warszawa

ulica

ul. Biała

nr nieruchomości

4

nr lokalu

20A

 • 1. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę sprzedaży (kupna) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o produktach publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

5. W sprawach związanych z działalnością Sklepu Internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: contact@qannaq.pl

6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

8. Nazwy handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.

9. Treści publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym, nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia.

10. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Sklepu Internetowego oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

 • 2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 8. Sklep – sklep internetowy serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem  https://vitacare.smarthost.pl/wp/sklep/,za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona – Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem qannaq.pl

 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na złożeniu przez Kupującego Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 12. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające co najmniej rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

 15. Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 16. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 17. Dzień Roboczy – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy qannaq.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie qannaq.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest:

 1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez prawo, lub naruszających dobre obyczaje;

 2. podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 3. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców;

 4. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 • 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych qannaq.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

 3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dni, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 7. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia (dodanie wybranego Towaru poprzez ikonę „Dodaj do koszyka”, wykonanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, w tym sposób dostawy, wskazanie danych odbiorcy oraz adres, dane do faktury VAT, forma płatności, aż do kliknięcia przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 13. Usługodawca zastrzega, że w przypadku Zamówienia już złożonego na wybrany Towar, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe.

 • 4 Koszty i termin wysyłki 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Czas realizacji Zamówienia (jeśli Produkt jest w magazynie) wynosi 2-3 dni roboczych (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki). Następnie Zamówienie przekazywane jest do przewoźnika, który dokonuje dostarczenia Zamówienia według ram czasowych wskazanych poniżej.

 3. Towar jest dostarczany za pomocą portalu furgonetka.pl

 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie w ciągu 2-3 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 5. Informacja o kosztach dostawy znajduje się w formularzu składania zamówienia i jest widoczna w momencie finalizacji Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia.

 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce “Wysyłka”. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju produktu, transportu oraz sposobu płatności.

 7. Koszty dostawy Produktu zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym albo na fakturze VAT wystawianych do Zamówienia.

 • 5 Płatności i odbiór towaru 

 1. Do każdego sprzedanego Towaru wystawiana jest faktura Vat lub paragon.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem elektronicznym na konto bankowe sklepu, lub za pośrednictwem płatności elektronicznych (on-line), w tym za pomocą: PayU lub PayPal.

 3. W  przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 4. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia specyfikacji Zamówienia.

 7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 8. Płatność dokonywana będzie w PLN (polskich złotych).

 • 6 Rękojmia, gwarancja, reklamacja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 3. Reklamacja może być złożona poprzez stronę Sklepu, tj. formularz kontaktowy w zakładce “Kontakt” lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

 • numer Zamówienia;

 • imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;

 • adres do korespondencji lub adres e-mail;

 • opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;

 • żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją

 1. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

 2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią. Kodeksu Cywilnego.

 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad;

2) żądać usunięcia wady;

3) złożyć oświadczenie odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca ponownie przesyła Konsumentowi, na swój koszt, Produkty wolne od wad bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu) – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

12. W przypadku Produktu objętego gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

13. Rękojmia dla Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

14. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient może złożyć odwołanie od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.

15. Informujemy, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Postanowienia zawarte w części IX. ust. 16 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.

16. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 • 7 Procedura reklamacji w zakresie korzystania ze sklepu Internetowego

 1. Uprawnienie do złożenia reklamacji w zakresie korzystania ze Sklepu przysługuje Kupującemu w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu – reklamacja może być złożona poprzez formularz kontaktowy, pocztę e-mail contact@qannaq.pl lub tradycyjną pocztą na adres Usługodawcy.

 2. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji w zakresie korzystania ze Sklepu Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

 3. Reklamacja w zakresie korzystania ze sklepu zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.

 4. W reklamacji w zakresie korzystania ze Sklepu Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczyny reklamacji oraz zgłosić żądania wobec Usługodawcy.

 • 8 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy contact@qannaq.pl bądź adres korespondencyjny ul. Siewna 9, 84-242 Kębłowo, Polska. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 2.  

 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu lub w opakowaniu posiadającym plombę, którego po otwarciu opakowania lub zerwaniu plomby nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Obowiązki Konsumenta związane z odstąpieniem od Umowy

 1. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.  Zwracany Produkt musi być kompletny i w stanie niezmienionym.

 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

 3. Kupujący powinien w miarę możliwości dołączyć dowód zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu. 

Obowiązki Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwrotu Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia oraz zwrotu Towarów.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: 

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z realizacją umowy sprzedaży jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności Sklepu Internetowego.

 • 10 Pozostałe prawa i obowiązki 

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców, następujące Usługi Elektroniczne:

  1. Zakładanie i prowadzenie Kont, na których gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;

  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiający złożenie Zamówienia bez Rejestracji;

  3. prezentację Produktów na Stronie Internetowej;

  4. przesyłanie Newslettera.

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystana z Usługi Elektronicznej jest posiadanie:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;

  2. zainstalowanej przeglądarki internetowej;

  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e‑mail).

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.

 2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej są następujące:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony;

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji zostaje zawarta w momencie wyświetlenia formularza i jest zawierana jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia.

 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi Elektronicznej polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia.

 3. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:

a) podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;

 1. Do Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub

b) stosowną opcję w usłudze Konto, lub

c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres email: contact@qannaq.pl. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej, zawartych na czas nieoznaczony, są następujące:

  1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, , z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

  2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku w trybie natychmiastowym.

  3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@qannaq.pl. lub w formie listu poleconego wysłanego na adres: VITAE CARE sp. z o.o., ul. Biała 4/20A, 00-895 Warszawa.

 3. W reklamacji Usługobiorca powinien podać:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;

  3. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;

  4. żądanie związane ze składaną reklamacją.

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

 2. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na adres Sprzedawcy: VITAE CARE sp. z o.o., ul. Biała 4/20A, 00-895 Warszawa. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@qannaq.pl

 3. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.


   Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1) przedstawienie oferty Sklepu,

2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3) możliwość korzystania z Konta Klienta,

 1. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.

 2. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

 3. Do korzystania ze Sklepu zalecane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5)oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 • 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 7. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny z uwzględnieniem siedziby Sprzedającego